۱- با توجه به معني املاي کدام واژه نادرست است :5/0
الف)صواب: پاداش                 ب)صبا:بادملايم                ج)اثاث:وسايل خانه           د)خواستن: طلب کردن
2-  در متن زير چهار غلط املايي وجود دارد آن ها را پيدا کرده و شکل صحيح آن ها را بنويسيد:1
آب، اين روح مزاب اميد زندگي،تازه نفس، جوان ،ذلال و نيرومندبا گام هاي استوار شتابان مي رفت تا خود را به دهان خوشک زمين و صدها کشتز ار صوخته برساند.
3- کلمات زير جزء واژه هاي دو املايي هستند شکل ديگر آن ها را بنويسيد.2
جرئت  :                                مسئله  :                                  هيات :                                     پائین:
4-زير کلمه هاي ناصحيح خط کشيده و شکل درست آن را بنويسيد:5/1
زمزمه ي آفتاب-تراوت و شادابي- مصنوي مولانا- روشن و واضح- حسار سيا سي-نحال هاي جوان- روح مذاب- ضلال و نيرومند
5- در واژه هاي داده شده علامت ّ  را روي حرف مشد،د بگذاريد.1
 پژمرده- موفقيت  - آسمان -  ایام– متعبد -  جان  - همت
6- جاهاي خالي موجود در عبارت زير را با انتخاب شکل صحيح داخل پرانتز پر کنيد:5/1
جامه و کفش خود را ......................مي زد. (وسله – وصله)
نظام شاهنشاهي واژگون  و جمهوري اسلامي .................  شد.( پايه گذاري – پايه گزاري)
در اين تمدّن ملّت هاي گوناگون از آسيا و آفريقا و حتّي اروپا   ................... بودند.(سحيم- صحيم – سهيم)
7-در کدام گزينه غلط املايي ديده نمي شود:1
الف)نوجوان بسيجي وسيّت نامه اش را مي نويسد.
ب)جوانان ما با پشتوانه ي ايمان و حمّت و غيرت توانسته اند استعداد جوشان خود را به نمايش بگذارند.
ج)ادباوعرفا سخنوران ايراني،حقايق اسلامي و معاني لطيف قرآني را درميان حکايات شيرين خود آورده اند.
د)آري خدا خاسته بود او غم خوار همه ي دردمندان و محرومان باشد.
8- كلمات هم آواي مناسب را در جاي خالي قرار دهيد.5/1
الف: مدّت ........................ صاحبان قبور بر روي سنگ حك شده بود. ( حياط ، حيات )
ب: انسان نبايد در برابر دشمنان ذليل و ……………. باشد. ( خوار ، خار )
ج: دانش آموزان ………… به اردو بروند. ( خواستند ، خاستند )
[]ب:باتوجه به جدول زیر کلمه های مورد نظر را بیابید.(برعکس وضربدری هم می شود) .«25/ 2نمره»            
 
ا    ح    و    ا    ل    ن       
ل    ف    ر    ت    ع    م       
######    ق    ر    ف    ر    ع       
ر    ح    م    ا    ر    #######       
######    م    ا    ه    ق    خ    
1-2مورد پنج حرفی:                                 2-3 مورد چهارحرفی:                                 3- 3مورد سه حرفی:                                 
ج: چهار مورد کلمه ی غلط در متن زیر یافته و اصلاح کنید.«2 نمره»
جنیدبه اورسید بهلول پرسید:آیا سخن گفتن خود را می دانی؟ارض کرد:آری.به قدر می گویم و بی موقع وبی حساب نمی گویم.به قدر فهم مصتمعان می گویم.گفت چه جای تعام خوردن که سخن گفتن هم نمی دانی پس برخواست و برفت. می خواهی مرشد خلق باشی .
د:حرف افتاده در کلمه های زیر را حدس بزنید و بنویسید.«1 نمره»
1- بیامر.....       2- ا..زن          3- ...اشق آسا         4- تذکر... الاولیا 
ح:کدام گزینه غلط است؟«5/ نمره»
الف:تواف                   ب: استقامت               ج:حجّ                   د: می رُفت
خ:کدام گروه از کلمات همگی صحیح اند؟  «5/ نمره»        
الف: افگنده ، بغض، آداب             ب: نیّت، طلب، دعوی
ج:اصل ،مسعله،افزایش          د: زخیره، حسد ،فنون
خ:با استفاده از حروف پراکنده ی زیرکلمه ی مورد نظررا درمقابل بنویسید.« 2 نمره»     
 1- ن- چ – ه – ی:                                  2- آ – ه – گ- ی - ا  :
3- ح – ر- ت – م :                                  4- خ – ت – ص – ل :  
5- ط– ع – ا – ر   :                                   6- ش – ف -ی-ه- ت :
[
 1- کلمات جزء واژه هاي دو املايي هستند شکل ديگر آن ها را بنويسيد. 5/0     
                                جرئت  :                                       پائین:
  2- در کدام گزینه همگی کلما ت صحیح ا ند؟5/0
                                الف: تألیف ، فراحم ،تحقیق                 ب: مهارت ، همایت ، برگزاری
                               ج : بیگا نگان ،کسب ، تبیبان               د: گنجوران، فرمان گذار، تفاریق
  3- زير کلمه هاي ناصحيح خط کشيده و شکل درست آن را بنويسيد: 5/1
        مصنوي مولانا- روشن و واضح- اراده و صماجت-مجلس ترهیم- روح مذاب- تحسین وترجیه- لحن گرمش – عتش مطالعه – قرات قرآن
   4 -   جاهاي خالي موجود در عبارت زير را با انتخاب شکل صحيح داخل پرانتز پر کنيد:5/1
                             جامه و کفش خود را ......................مي زد. (وسله – وصله)
                              نظام شاهنشاهي واژگون  و جمهوري اسلامي .................  شد.( پايه گذاري – پايه گزاري)
                             در اين تمدّن ملّت هاي گوناگون از آسيا و آفريقا و حتّي اروپا   ................... بودند.(سحيم- صحيم – سهيم)
 5- كلمات هم آواي مناسب را در جاي خالي قرار دهيد5/1
                              الف: مدّت ........................ صاحبان قبور بر روي سنگ حك شده بود. ( حياط ، حيات )
                             ب: انسان نبايد در برابر دشمنان ذليل و ……………. باشد. ( خوار ، خار )
                             ج: دانش آموزان ………… به اردو بروند. ( خواستند ، خاستند )
 6-   ده کلمه ی غلط در متن زیر یا فته و ا صلاح کنید.5/2
       مردم به نشا نه ا ترازو حمایت از ا مام در شحر ها ی ایران تضا هرا ت و ا تصا ب کردند. قرقه ی شکوه واعجاض زیبایی خلقت بودم که
   ناگهان نوازش لتیف و خنکی را لای انگشتان پاهای برحنه ام احساس کردم ا سکندردراصنای سفر به شهری رسیدوازغورستان عبور کرد
******************************
متن املا
                                  متن املا خرداد ماه 90 اول راهنمایی
تسلّط حکومت های جبّار وفاسد ، آکثر مردم را سخت ترسو بار آورده و روح شهامت را در آن کشته بود و اکنون که روز پیکار رسیده بود ، قدرت دفاع نداشتند.
شهید رجایی ، فرد بسیار منظّمی بود و برنامه هایش به هم ریخته نبود.ووقتی از پیدایش این خصلت در ایشان از او سئوال می شد ،می گفت:« من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام»
فرزندان عزیزم  ،  نامه ی محبّت آمیز شما را قرائت کردم . کاش شما عزیزان مرا نصیحت می کردید که محتاج آنم . امید است با نشاط و خرّمی در س هایتان را خوب بخوانید.
می گویند وقت طلاست ولی بدون تردید وقت از طلا گران بهاتر است؛ زیرا با صرف وقت می توان طلا به دست
آوردولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید. 

در متن زیر دوازده غلط املایی دو علامت تشدید را بیابید و اصلاح کنید. «13نمره»
این مقدّمه را گفتم تا هشدار بدهم،نکند تو هم اقربه های ساعت را به مصخره بگیری ،یا به حرف بزرگ ترهایت گوش نکنی و از تجربه های آن استفاده نکنی.
بخش های مهمی از محارت هایی که برای زندگی آینده ی شما مفید و ضروری است و معمولا به آن بی توجهی می شود .یک زندگی ایده ال ،منتقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیت است.
زندگی سفری پرفراض ونشیب است .اگر همیشه خودرایک مسافر به حساب بیاوریم،باید ویژه گی های یک مسافر داعمی را درخود ایجاد کنیم. بیایید از یک زاویه ی دیگر هم به این مسعله نگاه کنیم.
تصمیم گیری ،انتخاب موثر،تصمیم مناسب در موقعیّت های مهّم زندگی،توانایی قلبه برعواطف و هیجانات، مانند محار خشم و احساسات گوناگون مانند عشق ، نفرت ،ترس و حتّی شادی.
آنان می بالیدند که در عرسه های هنرپرتوانند و سوار برلایه های آسمانی تا عمق نفخات می تازند.
گزینه های صحیح را علامت بزنید.
1- کدام کلمه از نظر املایی صحیح نمی باشد؟«نیم نمره»
الف:شگرف              ب:منزّح                     ج:ملک العرش                      د:معمور
2- کدام گروه همگی صحیح اند؟«یک نمره»
الف:راحت روح،شرف، منزلت                       ب:احادیث،مأدوم  ،سوره
ج:فیز،یکسره،تعب                                          د:مهک ،تفریح، عیان
2- حدس بزنید حرف افتاده درکلمات زیر چه می تواند باشد؟«دو نمره»
....رَب        مریـ.... ان            آد...ب       معتـ.... ف         استـ....امت       طـ....اف          استعا....ـت       زمز...ـه
3-کدام صحیح کدام غلط است؟«یک ونیم نمره»
1-موفقیّت (   )     موفّقیّت (   )                2- ارزن (   )  عرزن (   )                    3- ذونّون  (   ) ذوالنون (   )
4- بوغض (   )      بغض (   )                  5- استحاله (   )  استهاله (   )               6-مستعمعان(   ) مستمعان (   )
4- کدام گزینه غلط املایی ندارد؟«یک نمره»
الف:تو که عاداب طعام خوردن وسخن گفتن خود را نمی دانی.
ب:بدان که این ها که تو گفتی همه فرع است و اصل درخوردن آن است که لقمه ی حلال باید.
ج:کافری دیدم دامن در سر افکنده بود واز صحرا برف می روفت.
د:روزی از بیابانی گزرمی کردم خسته شده بودم .درسایه ی درختی نشستم.
5- متن زیر را باخط نستعلیق تحریری زیبا بازنویسی کنید.«یک نمره»
تاباران قوی ترشد.کاهل واربرخاستندوخویش رابه پای آن دیوارهاافکندند،که به محلت دیه آهنگران پیوسته است ونهفتی جستند وهم خطا بود و بیارامیدندوبرآن جانب رود بسیار استر سلطانی بسته بودند...

....................


1- برادر که در بند.............است نه برادر نه.........است.
الف) خیش – خیش                    ب) خویش – خیش                     ج) خویش – خویش                 د) خیش – خویش
2- همه اگر .............یا نه، بر پای...............
الف) خاستند – خواستند             ب) خواستند – خاستند           ج) خواستند – خواستند                د) خاستند – خاستند
3- جای گل، گل باشد و جای.........،...........
الف) خوار – خار                            ب) خار – خار                           ج) خوار – خوار                                 د) خار – خوار
4- اگر بازجویی خطا از...........        نیابی یکی همنشین چون کتاب
الف) صواب                          ب) ثواب
5- باد..........پیام انسان­ها را با جاهای دور دست می­برد.
الف) سبا                     ب) صبا
6-در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد. املای درست آن­ها را بنویسید.
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا، اعتماد را نشاید سیم و ضر در صفر به محلَّ خطر است یا دُزد به یک بار ببرید یا خواجه به تفاریغ بخورد، اما هنر، چشمه­ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیافتند، غم نباشد که هنر در نفس خودف دولت است، هنرمند هر جا رود غدر بیند و بر سدر نشیند و بی­هنر لقمه چیند و سختی بیند.
7-در جاهای خالی متن زیر کدام یک از واژه­های داخل پرانتز قرار می­گیرد.
ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران روی زمین، حاضر شدند. شاگرد، چون پیل مست اندر آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای برکندی استاد دانست که جوان به قوّت از او برترست بدان بند...... (غریب – قریب) که از وی نهان داشته بود با او در آویخت شاگرد دفع آن ندانست. استاد به دو دست از زمینش بالای سر بُرد و فرو کوفت...... (قریو – غریو) از خلق...... (برخواست – برخاست) ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را..... (زجر – ضجر) و ملامت کرد که با پرورده­ی خویش دعوی مقاومت کردی و به سر نبردی. گفت: ای پادشاه روی زمین، به زور آوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کُشتی دقیقه­ای مانده بود و از دریغ همی داشت. امروز بدان دقیقه بر من...... (قالب – غالب) آمد. گفت: از بهر چنین روزی که زیرکان گفته­اند دوست را چندان قوّت مده که گر دشمنی کند تواند. نشنیده­ای که چه گفت آن که از پرورده­ی خویش جفا دید:
یا وفا خود نبود در عالم                    یا مگر کس درین زمانه نکرد
کس نیاموخت علم تبر، از من            که مرا عاقبت نشانه نکرد
8-در بعضی از جمله­های و عبارت­های زیر غلط املایی وجود دارد. آن­ها را پیدا کنید و درستشان را بنویسید.
1) حاکم از روی نصیحت او در هم کشید و بر او التفاط نکرد.
2) درباره­ی صمیمیّت ایران نمی­خواهم بالغه کنم.
3) یکی از مضاهر خدماتی ذوقی و فرهنگی ایرانیام به اسلام خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده­اند.
4- هوای سالم و فضای آزاد در پروش نیروی جسمانی و فصاحت گفتار و دلیری کودکان اثر بسزایی دارد.
5- شکر نعمت بگذاردم و زمین خدمت ببوسیدم.
6- دو منزلم استقبال کرد ظاهر حالش را دیدم پریشان و در هیأت درویشان.
7- گفت آن چنان که تو گفتی به خیانتم منصوب کردند.
8- با خدمتکاراتش نیز رأفت و عطوفت داشت.
9- حقایق اسلامی را جامه­ی زیبای شعر و نثر فارسی به نحو احسنت آرایش داده­اند.
10- قوت قالبش نان جُوین و خرما بود.
9- در کدام یک از گزینه­های زیر، واژه­های مترادف وجود دارد؟
الف) خوب جهان را ببین       ب) نثر دل­انگیز خاک     ج) نغمه­ی شیرین آب      د) آینه­ی رازهاست      ﻫ) زمزمه­ی آفتاب
1) ج و د                           2) ج و ﻫ                                                 3) الف و ب                                 4) ب و ﻫ
10- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
آن زمان که همه­گان تنهایمان می­گزارندف تنها حضور تو تنهایی را تراوت می­بخشد. تنهایمان مگذار. ای حلّال مشکلات پنهان، درمان آن دردها در دست توست. امان از دست­های پنهان شیطان! روح و جان ما را از سلطه­ی پنهان شیطان برهان.
1) یک                         2) دو                     3) سه                   4) چهار
11- هم خانواده­ی کدام گزینه، نادرست است؟
1) حافظ ¬ محفوظ                        2) تکلّم ¬ کمال                  3) مخصوص ¬ خاص               4) خدمات ¬ خادم
12- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
استعدادهایی نذیر بوعلی، فارابی، ابوریحان، خیّام، خواجه نصرالدّین توسی، ملاّصدرا و صدها عالم طبیعی و مورّخ و جغرافیدان و پزشک و ادیب و فیلسوف و عارف در این بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند.
1) یک                                            2) دو                                   3) سه                                      4) چهار
13- در گروه کلمات زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
اقلّیّت مسلمان – اخلاص  ایرانیان- مضاهر خدمات- به نحواحسن – ادبا و عرفا- معانی لطیف- اعم از معماری- ایرانیانی عالی قدر- بسیار کم نظیر- اختصاص دادن
1) یک                                               2) دو                                    3) سه                                 4) چهار
14- در کدام گزینه، مترادف وجود دارد؟
1) تکمیل و توسعه                    2) پیشوایی و مقتدایی             3) فلسفه و عرفان                      4) فرهنگ و زبان
15- کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟
1) زیبایی و جمال                          2) سیما و چهره                       3) اعتدال و تناسب                   4) متفکّر و محزون
16- نسبت «زهد» با «پارسایی» چیست؟
1) مترادف                                    2) متضاد                                 3) هم خانواده                            4) هم آوا
17- کدام دو واژه با هم مترادف نیستند؟
1) زیور و پیرایه                            2) جنّت و فردوس                   3) خاندان و آل                           4) سایه و ضلال
18- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟
1) با خدمتکارانش نیز رعفت و عطوفت داشت.                              2) بیش از حدّ لزوم سخن نمی­گفت.
3) پیش دو ابروی چون حلال محمّد                                                3) از سجده بر می­خواست و هر دو را در بر می­گرفت.
19- در عبارت زیر، چند واژه به صورت گفتاری به کار رفته است؟
اسلام آیین و قانونی است که متعلّق به همه­ی افراد بشره و بر زبون خاصّی تکیه نمی­کنه، بلکه هر ملّتی با خطّ و زبان خود می­تونه بدون هیچ مانع از آن پیروی کند.

برچسب‌ها: سوالات املا سال اول راهنماي